Powszechne warunki handlowe i warunki dostawy


1. Identyfikacja stron

"Powszechne warunki handlowe i warunki dostawy" regulują stosunki umowne pomiędzy kupującymi firmą (dalej jako: sprzedający):

AVENTI CZ s.r.o.
ul. Moskevská 172/13
737 01 Český Těšín 1
tel.: +420704074225
IČ: 034 74 879
DIČ: CZ03474879
https://www.aventi.cz

Siedziba:  Český Těšín, ul. Moskevská 172/13, PSČ: 737 01, Czeska Republika

Sprzedający zobowiązuje się zareagować na pisemną lub elektroniczną korespondencję kupującego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
Umowa kupna pomiędzy stronami zostaje zawarta za zgodą kupującego z "Powszechnymi warunkami handlowymi i warunkami dostawy", w chwili przyjęcia wiążącego zamówienia przez sprzedającego.

2.  Informacje i przedmiot umowy kupna

Informacje na temat towarów i cen podawane przez sprzedającego są obowiązujące, z wyjątkiem oczywistych błędów. Ceny są podawane z uwzględnieniem wszystkich podatków (np. VAT) i opłat, oprócz  kosztów związanych z dostawą towaru. Fotografie prezentowane na stronie internetowej odpowiadają sprzedawanym towarom, o ile przy fotografii towaru nie jest podane inaczej.
Przedmiotem zakupu zgodnie z umową kupna jest towar określony pod względem nazwy, rodzaju, ilości, wielkości i ceny zakupu w wiążącym zamówieniu.

3. Dostawa towaru

Sprzedający dostarczy kupującemu towar kompletny, w terminie najpóźniej do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia, o ile u poszczególnych towarów nie jest podany inny czas dostawy. Jeżeli przy towarze jest podane, że znajduje się w "magazynie", to sprzedawca wyśle towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Za miejsce dostawy jest uważane miejsce wskazane przez kupującego w wiążącym zamówieniu. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar na to miejsce wybranym sposobem w wiążącym zamówieniu. Przy zamówieniu powyżej danej kwoty koszty wysyłkowe i za pakowanie nie nalicza się. Za dostarczony towar uważa się taki towar, który w miejscu dostawy odebrał kupujący lub osoba upoważniona przez niego. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłacenia za niego. Kupującemu zaleca się, żeby jak najszybciej po odebraniu sprawdził towar. Po odebraniu towaru ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego.

4. Anulowanie zamówienia

Kupujący ma prawo w każdej chwili przed dostarczeniem towaru do bezpłatnego anulowania zamówienia.
Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odebrania towaru, niezależnie od sposobu przejęcia towaru. Wycofanie się z umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone sprzedającemu w terminie 14 dni (nie wystarczy w tym terminie przesyłkę przekazać poczcie lub innej firmie kuriejskiej). Kupujący nie musi podawać z jakiego powodu odstępuje od zamówienia. Dla usprawnienia komunikacji zaleca się, żeby w anulowaniu zamówienia podać datę i numer zamówienia, rachunek bankowy oraz wybrany sposób zwrotu towaru.
Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, to sprzedający jest zobowiązany kupującemu zwrócić kwotę w pełni odpowiadającą cenie towaru i zapłacić koszty dostawy towaru w niezbędnej minimalnej wysokości w terminie do 30 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych od kupującego nie prędzej, zanim kupujący nie zwróci mu towaru. Towar powinien być zwrócony sprzedającemu (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, towar nie powinien wykazywać oznaki zużycia lub uszkodzenia. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

Jeśli zwrócony towar jest uszkodzony naruszeniem obowiązków kupującego, to sprzedający ma prawo wobec kupującego wystosować żądania do pokrycia kosztów i wliczyć to do oddawanej kwoty.
Wyjątki: Prawo do anulowania zamówienia lub do odstąpienia od umowy nie można zastosować przy umowach na dostawę towaru lub usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnie od woli sprzedawcy; na dostawę towaru dopasowanego do życzeń konsumenta lub dla jego osoby (np. obrączki ślubne) i umów na towar, który podlega szybkiemu zużyciu lub zestarzeniu.

Do anulowania zamówienia towaru przez sprzedającego może nastąpić, jeżeli zamówiony towar już się nie produkuje, sprzedający go nie ma na magazynie i nie może go pozyskać od strony trzeciej. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym; sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej już kwoty.

5. Płatność

Podczas zamówienia towaru kupujący może sobie wybrać sposób płatności, za pobraniem lub przelewem bankowym uzgodnionej kwoty na konto sprzedającego. Wybrany sposób płatności potem kupujący poda w wiążącym zamówieniu. W przypadku przelewu bankowego towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto dostawcy. Uiszczenie kosztów transportu jest częścią uzgodnionej ceny zakupu.

6. Odpowiedzialność prawna sprzedawcy

Jeśli na odebranym towarze pojawią się nieprawidłowości (np. jest uszkodzony, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilość, masa, jakość, właściwości), chodzi o rozbieżność z umową. Kupujący może zgłosić u sprzedającego najpóźniej do dwóch lat od odebrania towaru żądanie na:

- doprowadzenie towaru do zgodności z umową, a to wymianą za nowy towar lub naprawą (w zależności od żądania), a jeżeli taka procedura jest niemożliwa

- odpowiednią obniżką ceny lub na podstawie odstąpienia od umowy zwrot ceny zakupu w całości.

W okresie sześciu miesięcy od odebrania towaru, przyjmuje się, że konflikt istniał już podczas odebrania towaru, jeśli to nie jest sprzeczne z powagą rzeczy lub jeśli nie zostanie udowodnione, że było inaczej. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego, jeżeli okaże się, że kupujący o rozbierzności z umową już wiedział lub sam je spowodował przed odebraniem towaru.

Podczas usuwania rozbierzności z umową postępuje się tak samo jak przy załatwieniu reklamacji wad towarów, które pojawiają się w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedzialność gwarancyjna sprzedającego

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po odebraniu towaru w okresie gwarancji 24 miesięcy. W tym okresie, kupujący może złożyć reklamację i wg rodzaju wady może żądać:

- w przypadku usterek, które można usunąć - bezpłatnej naprawy (usunięcie usterki); prawo do wymiany wadliwego towaru lub uszkodzonej części, można żądać tylko wtedy, jeśli nie jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne. W przypadku kiedy pojawi się po naprawie usterka, którą można usunąć, ponownie (trzecia reklamacja tej samej usterki lub czwarta reklamacja innych usterek) lub towar ma większą liczbę usterek (przynajmniej trzy usterki jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do ulgi w stosunku do ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpić od umowy.

- w przypadku usterek, które nie można usunąć– można żądać wymiany wadliwego towaru lub odstąpić od umowy. O ile ta usterka umożliwia odpowiednie korzystanie z towaru, kupujący może żądać i obniżenie ceny zakupu.
 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub za niestosowanie się do instrukcji użycia. Kupujący nie ma prawa wynikającego z gwarancji.

7. Rozpatrzenie reklamacji

Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji u sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu usterki. Jeżeli złoży reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej powinien podać swoje dane kontaktowe, opis usterki oraz żądanie na sposób załatwienia reklamacji.

Kupujący powinien udowodnić nabycie towarów (najlepiej dokumentem o zakupie). Termin rozstrzygnięcia reklamacji liczy się od przekazania/doręczenia towaru sprzedawcy. Towar powinien być podczas transportu w odpowiednim opakowaniu, tak by zapobiec jego uszkodzeniu, towar powinien być czysty i kompletny.
Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych, podjąć decyzję w sprawie reklamacji lub zadecydować, że do podjęcia odpowiedniej decyzji potrzebne są specjalistyczne badania. Taką informację o konieczności oceny przez ekspertów, kupującemu przekaże w tym terminie. Reklamacje, w tym usunięcie usterki, sprzedawca wykona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, chyba że z kupującym uzgodnił w formie pisemnej dłuższy okres realizacji reklamacji. Po upłynięciu tego okresu, kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku usterki, którą nie można usunąć.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas zgłoszenia reklamacji aż po jej rozwiązanie lub do czasu dopóki kupujący był zobowiązany do odebrania towaru. Jeżeli dojdzie do wymiany towaru lub jego części, na którą obowiązuje gwarancja, to cały czas biegnie gwarancji na towary wymienione lub wymienione części ponownie.
Jeśli nie jest możliwe, aby śledzić stan rozstrzygnięcia reklamacji on-line, to sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego wg jego życzenia e-mailem lub SMS-em.
W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu kosztów związanych z reklamacją w wymaganej wysokości.

8. Ochrona danych osobowych

Kupujący zgadza się, żeby jego dane osobowe, które podał sprzedającemu zostały przetworzone i przechowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (nr 101/2000 Sb.) w celu realizacji przedmiotu umowy. Dostęp do danych osobowych kupującego jest umożliwiony wyłącznie wybranym pracownikom sprzedającego. Sprzedający w wyjątkowych przypadkach ma prawo do informowania użytkownika z wykorzystaniem tych danych o swoich przygotowywanych działaniach.
Sprzedawca zobowiązuje się do tego, że dane osobowe kupującego nie przekaże innym osobom trzecim  niż zakontraktowanemu przewoźnikowi z racji dostarczenia towaru.

9. Rozwiązywanie konfliktów

Konflikty pomiędzy sprzedającym i kupującym rozwiązują sądy. Sprzedający zobowiązuje się do znalezienia rozwiązania poza sądowego z kupującym, jeżeli go kupujący nie odrzuci.
Inne sprawy tutaj nie podane są regulowane przez Kodeks Cywilny (nr 40/1964 Sb.), Ustawę o Ochronie Konsumentów (nr 634/1992 Sb.) i innymi przepisami prawnymi, w brzmieniu późniejszych przepisów prawnych.
"Powszechne warunki handlowe i warunki dostawy"  są ważne od dnia 22.08.2016r.


Zalecenia dla zachowania trwałości biżuterii

Trwałość zakupionej biżuterii może zostać przedłużona, jeżeli uniknie się kontaktu produktu z wodą mineralną lub słoną, perfumem lub lakierem do włosów. Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia biżuterii. Produkt może także reagować w kontakcie z ludzkim potem utlenieniem powierzchni. Przed snem zalecamy odłożyć biżuterię. Jeśli dojdzie do podrażnienia skóry, to nie zalecamy dalej zakładać biżuterii.
W przypadku wykrycia wady na zakupionej biżuterii należy niezwłocznie ją reklamować.

Reklamację nie można przyjąć w następujących przypadkach:
• naturalne zużycie
• uszkodzenia z powodu niezastosowania się do zasad odpowiedniej troski, przede wszystkim uszkodzenia wodą mineralną i słoną, lakierem do włosów, perfumami, szamponem i odżywką
• uszkodzenia środkami czyszczącymi i chemicznymi
• uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zadrapania, uderzenia itp).